Ontslagprocedure

Op de pagina "het einde van de arbeidsovereenkomst" is een aantal manieren genoemd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In twee gevallen van beëindiging is een daaraan voorafgaande procedure vereist. Dit is respectievelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst met gebruikmaking van de toestemming van het UWV Werkbedrijf en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Procedure UWV

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, kan hij dit doen via de toestemming van het UWV Werkbedrijf (ontslagvergunning). Dat kan echter alleen als de reden van ontslag betreft: bedrijfseconomische redenen en ontslag na twee jaar ziekte.

De procedure is als volgt.
De werkgever vraagt toestemming aan het UWV Werkbedrijf om het dienstverband met betrokken werknemer te beëindigen. De werkgever dient de aanvraag inhoudelijk goed te onderbouwen. Dat wil zeggen dat de reden van het ontslag, die kan variëren van reorganisatie en een (dreigende) verliessituatie, voldoende moet worden gemotiveerd. Het UWV Werkbedrijf stuurt vervolgens een kopie van de door de werkgever geproduceerde stukken aan de werknemer. Met behulp van een vragenlijst kan de werknemer desgewenst verweer voeren tegen het verzoek van de werkgever. Wij kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Soms krijgt de werkgever daarna weer gelegenheid op het verweer van de werknemer te reageren. En als laatste kan de werknemer weer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet zodat een beslissing door het UWV kan worden genomen.

Indien die beslissing positief is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Indien de ontslagvergunning niet wordt verleend, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Zowel werkgever als werknemer kunnen tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter.

Procedure via de kantonrechter

Voor persoonlijke ontslagredenen, zoals en verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren, kan werkgever een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter.
De werkgever dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In aansluiting daarop wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling. In de regel is dit binnen vier weken nadat het verzoek bij de rechtbank is binnen gekomen. De werknemer kan voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen. Partijen krijgen van de kantonrechter de gelegenheid één en ander mondeling toe te lichten. De kantonrechter zal daarna nog de nodige vragen stellen.

De uitspraak zal normaal gesproken binnen 10 dagen aan partijen worden toegezonden. Het komt ook voor dat de kantonrechter al tijdens de zitting laat doorschemeren hoe hij/zij op het verzoek van de werkgever gaat beslissen.

Indien de kantonrechter van mening is dat er geen sprake is van een redelijke ontslaggrond en/of dat werkgever onvoldoende heeft gedaan om werknemer te herplaatsen, zal het ontbindingsverzoek niet worden ingewilligd.

De arbeidsovereenkomst zal in dat geval worden voortgezet.

Ook bij een kantonrechtersprocedure kan een ervaren jurist of arbeidsrecht advocaat van Ontslagspecialist  , ( our experienced dismissal lawyers ) u terzijde staan. Samen werken wij aan het beste resultaat!

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons bij een ontslagprocedure.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top