Moet ik een opzegtermijn in acht nemen bij een 0-uren contract?

Ja, ook voor beëindiging arbeidscontract voor nul-uren, min-max.contracten etc.gelden dezelfde regels als voor “normale” contracten.

Ik heb een 0-uren contract, maar wordt al geruime tijd opgeroepen voor 20 uur per week. Nu wil mijn werkgever mij voor 10 uren per week gaan oproepen. Mag dat?

Hoofdregel is dat als u drie maanden of langer 20 uur per week heeft gewerkt, er een arbeidsovereenkomst is ontstaan van 20 uur per week. In de arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat deze regel niet geldt gedurende de eerste 6 maanden van het dienstverband. Na die periode kan de werkgever zich nog wel verzetten tegen de door u geclaimde uren indien hij kan aantonen dat de gewerkte uren in de laatste drie maanden geen goed beeld geven van de omvang van de arbeid. Te denken valt aan seizoensgebonden werkzaamheden met piekmaanden.Bij CAO kan van de hiervoor genoemde regeling worden afgeweken.

Ik heb een contract voor bepaalde tijd. De termijn is nog lang niet verstreken. Kan ik het contract opzeggen?

Dit is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk in het arbeidscontract is opgenomen dat partijen de overeenkomst tussentijds kunnen opzeggen. De wettelijke opzegtermijn van 1 maand geldt ook dan.

Hoe vaak mag mijn contract voor bepaalde tijd worden verlengd?

Binnen een termijn van 3 jaar mag uw contract 2 keer worden verlengd. Het vierde contract wordt automatisch aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij CAO kan van dit wettelijk regime worden afgeweken.

Eén week voor de einddatum van mijn contract, krijg ik van mij werkgever te horen dat mijn contract niet verlengd wordt. Kan dat zomaar?

Ja dat kan, uw werkgever hoeft daarvoor geen termijn in acht te nemen.

Ik ben al maanden ziek en ontvang van mijn werkgever een brief waarin is vermeld dat het dienstverband binnenkort van rechtswege eindigt. Omdat ik ziek ben meen ik ontslagbescherming te hebben. Is dat correct?

Neen, een contract voor bepaalde tijd kan ook gedurende ziekte van rechtswege eindigen. Dit is immers geen ontslag.

Mijn werkgever heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld in verband met een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Als ik die overeenkomst teken heb ik dan nog recht op WW?

Indien de juiste terminologie is gehanteerd kunt u aanspraak maken op WW. Altijd verstandig een en ander vooraf te laten toetsen. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst van mijn werkgever ontvangen waarin een schadevergoeding is aangeboden. Hoe weet ik of de vergoeding wel hoog genoeg is en ik geen dief van mijn eigen portemonnee ben?

De vergoeding dient gerelateerd te zijn aan duur dienstverband, salaris en mate van verwijtbaarheid van werknemer dan wel werkgever. Laat u adviseren daaromtrent en ga niet akkoord zonder voorafgaand advies in te winnen.

Mijn werkgever dringt er bij mij op aan dat ik zelf ontslag neem. Als ik dat doe heb ik dan recht op WW?

Neen, indien u zelf ontslag neemt bent u verwijtbaar werkloos. Niet doen dus.

Ik werk al 20 jaar als secretaresse. Nu heeft mijn werkgever onlangs een jongere secretaresse aangenomen. Tevens heb ik een brief ontvangen van mij werkgever waarin is meegedeeld dat ik niet goed zou functioneren. Mij is verzocht uit te kijken naar ander werk. Of, en zo ja in hoeverre kan mijn werkgever mij verplichten te solliciteren en wat is voor mij de beste strategie?

Uw werkgever kan u niet verplichten te solliciteren. Doet u dit echter niet, dan kan dit u later wel worden aangerekend. Bijvoorbeeld bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever kan dit de vergoeding drukken. Een coöperatieve houding is aan te bevelen, waarmee niet is gezegd dat die ook tot een andere dienstbetrekking hoeft te leiden.Ingeval uw werkgever uiteindelijk toch tot een beëindiging van het dienstverband wenst te komen is uw onderhandelingspositie sterk.

Ik heb een contract voor bepaalde tijd van een half jaar. Bij aanvang van mijn dienstverband heeft de werkgever mij mondeling toegezegd dat het contract zal worden verlengd ingeval van goed functioneren. Nu komt mijn werkgever hierop terug. Mag dat?

In principe niet. De bewijsproblematiek maakt het echter lastig om uw werkgever aan die toezegging te houden.

Vanwege een reorganisatie komt mijn functie te vervallen. Mijn werkgever heeft mij een andere passende functie aangeboden tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ben ik verplicht die functie te accepteren?

Bij niet acceptatie riskeert u een ontslag zonder, dan wel met een lage vergoeding en riskeert u tevens verwijtbare werkeloosheid. Indien u het niet eens bent met de aangeboden functie, maar er in uw ogen wel een andere passende functie voor u beschikbaar is, maak dat dan kenbaar aan uw werkgever.

Mijn werkgever heeft aangekondigd dat hij mijn dienstverband wil beëindigen. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd. Wat zijn mijn rechten?

Wilt uw werkgever zonder uw instemming het dienstverband beëindigen dan kan hij een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI, dan wel de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In beide gevallen wordt u gelegenheid geboden uw visie, c.q. verweer kenbaar te maken en zal deze van invloed zijn op de beslissing.

Ik ben bijna twee jaar ziek. Mijn werkgever heeft mij meegedeeld op korte termijn een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf, voorheen CWI. Wat zijn mijn rechten?

Na 2 jaar ziekte geldt het opzegverbod niet meer en kan uw werkgever na verkregen toestemming van her UWV het dienstverband opzeggen. Doorgaans wordt die toestemming c.q. ontslagvergunning verleend. Dit kan anders zijn indien u aannemelijk kunt maken dat u binnen 26 weken na de ontslagaanvraag in staat bent te reïntegreren.

Ik werk al 25 jaar voor dezelfde werkgever. Omdat het slecht gaat met het bedrijf heeft mijn werkgever gezegd voor mij een ontslagvergunning te zullen aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Mijn werkgever wil mij geen schadevergoeding aanbieden. Kan ik een schadevergoeding afdwingen bij mijn werkgever ?

Afdwingen voorafgaande aan de procedure bij het UWV is niet mogelijk. U kunt wel in onderhandeling treden met uw werkgever. Indien uw werkgever uw dienstverband opzegt na verkregen vergunning, staat het u vrij de kwestie alsnog aan de kantonrechter voor te leggen op grond van kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter kan beslissen u al dan niet een vergoeding toe te kennen

Ik ben op staande voet ontslagen.Wat moet ik doen? Als ik niets doe kan ik dan wel een WW-uitkering krijgen?

U dient zo spoedig mogelijk te protesteren tegen het ontslag en u bereid en beschikbaar te houden voor het werk. Ingeval van ontslag op staande voet stelt het UWV zich op het standpunt dat u verwijtbaar werkeloos bent en zal het UWV u geen WW- uitkering toekennen.

Ik ben door mijn werkgever geschorst. Heb ik recht op loondoorbetaling en/of moet ik daartegen protesteren?

Uw werkgever dient het loon door te betalen gedurende de schorsing. Bezwaar maken tegen de schorsing moet u in ieder geval doen indien u het niet eens bent met de reden van de schorsing en/of u er belang bij heeft de werkzaamheden te hervatten.

Na een woordenwisseling op het werk, ben ik door mijn leidinggevende naar huis gestuurd. Hoe moet ik daar op reageren?

De eerstvolgende werkdag dient u zich op de werkplek te melden. Wordt u niet toegelaten tot de werkzaamheden dan verzoekt u uw werkgever om schriftelijke uitleg teneinde uw rechtspositie te kunnen bepalen.

Ik heb mij ziek gemeld. De werkgever is het daar niet mee eens en heeft gezegd dat ik moet komen werken. Als ik daar geen gevolg aan geef is dat dan werkweigering?

Uw werkgever heeft de mogelijkheid uw ziekte te laten controleren door de bedrijfsarts.

Doet hij dat niet, dan geniet u het voordeel van de twijfel en is er formeel geen sprake van werkweigering. Een bezoekje aan de huisarts kan echter geen kwaad.

Ik ben in een korte periode 2 maal te laat op het werk verschenen. Is dat een reden voor ontslag?

Dat kan onder omstandigheden een geldige reden zijn. Uw werkgever dient u vooraf wel te hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van het te laat komen.

Geldt een concurrentiebeding ook als ik ben ontslagen?

In beginsel wel, tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is vermeld. Wel is het zo, dat de rechter terdege rekening houdt met de manier waarop en om welke reden het dienstverband is geëindigd. Een en ander kan ertoe leiden dat de rechter van oordeel is dat het gelet op de omstandigheden onredelijk is van de werkgever u aan het concurrentiebeding te houden.

Mijn werkgever vindt dat ik niet goed functioneer. Ik ben het daar niet mee eens. Kan mijn werkgever mij ontslaan?

Slechts indien aantoonbaar sprake is van structureel onvoldoende functioneren en uw werkgever zich daarnaast heeft ingespannen het functioneren te verbeteren, zou dit kunnen leiden tot een ontslag. Uw werkgever heeft daarvoor de toestemming van het UWV nodig dan wel van de kantonrechter.

Wat is een pro forma procedure?

Dat is een procedure die erop is gericht snel een uitspraak van de kantonrechter te krijgen, teneinde tussen partijen gemaakte afspraken te formaliseren. De kwestie wordt door de kantonrechter niet inhoudelijk bekeken. De kantonrechter doet wat partijen vragen.

Wat is de kantonrechterformule?

Dit is een formule die door de kantonrechters wordt gehanteerd om de eventuele schadevergoeding te berekenen ingeval de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden.

De formule luidt: AxBxC A= gelijk aan het aantal dienstjaren gecorrigeerd met een leeftijdsfactor (gewogen dienstjaren); B= salaris en C= correctiefactor. Voor meer info zie onze webpagina: “ontslagvergoedingen en gouden handdruk”

Hoe lang mag een proeftijd zijn?

Is een dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan dan bedraagt de maximale proeftijd 2 maanden. Is een dienstverband voor bepaalde tijd, korter dan 2 jaar aangegaan, dan bedraagt de maximale proeftijd 1 maand. In een aantal CAO’s is bepaald dat ook ingeval van een contract voor bepaalde tijd een maximale proeftijd van 2 maanden kan worden overeengekomen.

Kan een proeftijd mondeling worden overeengekomen?

Neen, een mondeling overeengekomen proeftijdbeding is nietig. De proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen en wel voordat u feitelijk de werkzaamheden heeft aangevangen.

Wat voor rechten heb ik als ik in de proeftijd wordt ontslagen?

U kunt uw werkgever vragen naar de reden van het proeftijdontslag. Hoewel een herstel van het dienstverband niet is af te dwingen, is uw werkgever mogelijk wel schadeplichtig jegens u. In de regel heeft u recht op WW indien het diensterband in de proeftijd eindigt.

Ik ben in een emotionele bui akkoord gegaan met een beëindiging van mijn dienstverband. Kan ik dat nog ongedaan maken?

Ja, indien u kort na ondertekening aan de werkgever laat weten dat u eigenlijk niet wilde instemmen met het ontslag, dus niet wist wat u deed, kan uw werkgever u daar niet aan houden.

Mijn werkgever betaalt het loon niet. Kan ik wegblijven van het werk?

Neen, u mag uw werkzaamheden niet opschorten.

Ik ben ziek. Mijn werkgever heeft om bedrijfseconomische redenen ontslag aangevraagd bij het UWV, voorheen CWI. Geniet ik ontslagbescherming?

Uw werkgever mag het dienstverband niet opzeggen zolang u ziek bent. Dit is alleen anders ingeval van stopzetting van het bedrijf.

Kan ik zelf ontslag op staande voet nemen?

Ja, ook voor de werknemer kan sprake zijn van een dringende reden om ontslag op staande voet te nemen. Dit is het geval indien zich omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden verwacht het dienstverband te laten voortduren. Het is raadzaam vooraf juridisch advies in te winnen daaromtrent.

Werkgever biedt mij een outplacement traject. Moet ik dat accepteren?

In de regel wel. Werkgever zal dit aanbieden indien een beëindiging van het dienstverband, al dan niet op termijn, onontkoombaar is. Accepteert u dat aanbod niet, dan kan de werkgever dat bij ontslag tegen u gebruiken. Bovendien riskeert u verwijtbare werkeloosheid.

Werkgever is na 8 jaar trouwe dienst niet tevereden over mijn functioneren. Hij biedt mij een coachingstraject aan. Ik ben het niet eens met de kritiek van mijn werkgever, moet ik het coachingstraject accepteren?

Ja, u dient dat aanbod van de werkgever te accepteren ook al bent u het niet eens met de kritiek op uw functioneren. Accepteert u het aanbod niet, dan geeft u de werkgever een troef in handen om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV wegens onvoldoende functioneren. Het feit dat u een een verbetertraject heeft geweigerd, is van doorslaggevende betekenis om de vergunning te verlenen.

Wat betekent de fictieve opzegtermijn?

Dat is de opzegtermijn die het UWV hanteert ter vaststelling van de ingangsdatum van de WW-uitkering. Daarbij bekijkt het UWV of de juiste opzegtermijn in acht is genomen bij een beëindiging van het dienstverband ook al is er formeel geen sprake van opzegging.

Voorbeeld: ingeval van een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst begint de fictieve opzegtermijn op de datum van ondertekening; ingeval van een ontbinding via de kantonrechter begint de opzegtremijn op de datum van de beschikking.

Ik krijg een ontslagvergoeding. Hoe kan ik die het beste laten uitbetalen?

U kunt de vergoeding laten uitbetalen als stamrecht Dit betekent dat de werkgever het brutobedrag stort naar een speciale rekening bij een verzekeringsmaatschappij. Dit kan belasting-besparing opleveren. Naarmate de vergoeding hoger is, is deze optie interessanter.

Ik ben ambtenaar. Kan ik ook in dat geval terecht bij “Ontslagspecialist” voor hulp?

Ja, ontslagspecialist is ook gespecialiseerd op het terrein van ambtenarenrecht.

Ik ben ambtenaar. Geldt de kantonrechtersformule ook voor mij?

Als ambtenaar krijgt u in de regel een kwalitatief betere uitkering, zowel wat betreft de hoogte als de duur, dan de reguliere werknemer. Een ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule is dan ook niet gebruikelijk.

Is het privé-gebruik van internet tijdens werkuren, reden voor ontslag?

Indien de werkgever duidelijke regels heeft gesteld ten aanzien van het privé-gebruik kan overtreding van die regels tot een beëindiging van het dienstverband leiden.

Verlies ik mijn huurrechten als ik mijn werk verlies?

Nee, meestal niet. Dat kan in Nederland alleen als je een zogenaamde bedrijfswoning gebruikt, een woning die behoort bij je functie. Vraag een huurrecht advocaat om advies.

Waar kan ik het beste terecht voor rechtshulp?

Dat kan bij ons. “Ontslagspecialist” is al 20 jaar gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp bij ontslagzaken. Wij staan u deskundig bij tegen gunstige voorwaarden.

Bel ( 0900 – 123 73 24 ) of mail ons vrijblijvend voor de mogelijkheden.

 

NB: Hoewel bij de beantwoording van bovenstaande vragen de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Ontslagspecialist en haar medewerkers aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top